loader-image
ลดราคา!

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี ปี 65

230.00 ฿270.00 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี ปี 65

รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)

สารบัญ

*วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจของกรมการปกครองและกระทรวงมหาดไทย           

*แนวข้อสอบ ความรู้ทางด้านวิชาการเมือง การปกครอง การบริหารราชการ สถานการณ์ปัจจุบัน ฯลฯ      

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                          *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                              *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540                                             

*แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                              

*แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                        *แนวข้อสอบพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558              

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                  *แนวข้อสอบ ไวยากรณ์ (Grammar)                                                                            

*แนวข้อสอบ คำศัพท์ (Vocabulary)                                                                            

*แนวข้อสอบ การอ่านเพื่อจับใจความ  (Reading Comprehension)                                           

*สรุปความรู้ที่ใช้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง                                            

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 12 พ.ศ. 2552        

*พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534                                                                    

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2562            

*พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2526                                                               

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2554       

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2545                        *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.จดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2478และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2533           

*แนวข้อสอบ ทะเบียนพินัยกรรม                                                                                  

*ความรู้เกี่ยวกับการอำนวยความเป็นธรรมของฝ่ายปกครอง                                                      

*แนวข้อสอบ การอำนวยความเป็นธรรมในคดีปกครอง                                                        

*แนวข้อสอบ ทะเบียนมูลนิธิ                                                                                       

*แนวข้อสอบ ทะเบียนสมาคม                                                                                   

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ.2497และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

*การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน                                                               

*งานกิจการกองอาสารักษาดินแดน                                                                                   

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564                                  *ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น                                                                          

*แบบทดสอบ Microsoft  Word                                                                                 

*แบบทดสอบ Microsoft  Excel                                                                             

*แบบทดสอบ Microsoft  PowerPoint                                                                           

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                           

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.