ลดราคา!

คู่มือสอบครูผู้ช่วย สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ปี 65 BC-37467

310.00 ฿350.00 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบครูผู้ช่วย สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ปี 65 BB-225

รูปเล่ม :เข้าเล่มไสกาว

สารบัญ

ภาค ก ความรอบรู้และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

  1. ความรอบรู้ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง                                     

*ความรู้เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา                                                       

*ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย                                                 

*เจาะข้อสอบ วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย                                               

*พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542                                                                     

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562                                                                        

*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546                                          

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                  *พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546                                                    

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546                                         

*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547                                     

*แนวข้อสอบ พ.รบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553                            *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546                                                           

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556                                                      *ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.2552                      

*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                                       

  1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

*ความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย                                                                               

*ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม                                                                   

*ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ                                                          

*ความรู้เกี่ยวกับสมรรถนะวิชาชีพ                                                                                      

      ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

*หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร                                                                                   

*แนวข้อสอบ หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร                                                                   

*หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์ และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ                          

*แนวข้อสอบ หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์ และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ      

*จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว                                                                                  

*แนวข้อสอบ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว                                                             

*การพัฒนาผู้เรียน                                                                                                      

*แนวข้อสอบ การพัฒนาผู้เรียน                                                                                 

*การบริหารจัดการชั้นเรียน                                                                                           

*แนวข้อสอบ การบริหารจัดการชั้นเรียน                                                                        

*การวิจัยทางการศึกษา                                                                                                 

*สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา                                                                          

*แนวข้อสอบ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา                                                      

*การวัดและประเมินผลการศึกษา                                                                                    

*แนวข้อสอบ การวัดและประเมินผลการศึกษา                                                                                                                

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.