BC-2528 เจาะเกราะข้อสอบ ก.พ.3 วุฒิปริญญาตรี ความรู้ความสามารถทั่วไป

270.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือรวมแนวข้อสอบ ภาค ก ก.พ.
ระดับ 3 ออกใหม่ปี 57
        เล่มใหม่ มีภาษาอังกฤษด้วยคะ

       ใน เล่มเป็นการเจาะแนวข้อสอบครบทั้ง 3 วิชา คือ ภาควิชาความรู้ความสามารถทั่วไป 2. วิชาภาษาไทย 3. วิชาภาษาอังกฤษ และพร้อมข้อสอบภาคสนาม   เป็นเจาะข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบาย
   
ประกอบด้วย

      ส่วนที่ 1 วิชาความสามารถทั่วไป

–  โจทย์คณิตศาสตร์พื้นฐาน
–  โจทย์อนุกรมตัวเลข
–  โจทย์การอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง
–  โจทย์อุปมา-อุปไมย
–  โจทย์เงื่อนไขทางภาษา
–  โจทย์เงื่อนไขทางสัญลักษณ์
–  โจทย์การสรุปเหตุผลทางตรรกศาสตร์
–  โจทย์การอ่านบทความและการเข้าใจบทความ
–  โจทย์การสรุปความและการตีความจากบทความ

       ส่วนที่ 2 วิชาภาษาไทย

–  โจทย์การเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา
–  โจทย์การเรียงข้อความ (การลำดับข้อความ
–  ดจทย์การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ (เติมคำลงในช่องว่าง)

    ส่วนที่ 3 ภาควิชาภาษาอังกฤษ
           –  โจทย์หลักไวยากรณ์ (Structure)
–  โจทย์การสนทนาภาษาอังกฤษ (conversation)
–  โจทย์เติมคำศัพท์ (vocabulary)
–  โจทย์การอ่านบทความ (Reading Comprehension)

     ราคา พิเศษ 270 บาท

    จัดทำโดย    สถาบัน The Best Center

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.