loader-image
ลดราคา!

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมการพัฒนาชุมชน ปี 65 BB-240

269.00 ฿299.00 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมการพัฒนาชุมชน ปี 65 BB-240

รูปเล่ม :เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน                                                                                

กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการทั่วไป

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม                    

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                            *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                      

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540                                       

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562                                                  

*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                           

*แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                        *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                  *แนวข้อสอบประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564                                             

กฎหมาย ระเบียบ หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในตำแหน่งงานที่สมัคร              

*หลักการ ความรู้ ทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                   

*ความรู้ด้านการบริหารงบประมาณและการเงินการคลัง                                                     

*การวางแผนเชิงกลยุทธ์                                                                                             

*ความรู้ด้านการวางแผนงาน/โครงการ                                                                           

*การบริหารแผนงานโครงการ                                                                                       

*การติดตามและประเมินผลโครงการและการปฏิบัติงาน                                                        

*การบริหารจัดการองค์กร                                                                                              

*ความรู้เกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์                                                                                 

*ข้อกำหนดจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ.2564                                              

*ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580                                                                                 

*ความรู้เกี่ยวกับร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13                                           

*ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย/แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย                                                

*ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย/แผนปฏิบัติราชการของกรมการพัฒนาชุมชน                                          

*ความรู้เกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน                                               

*การดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โดเดล”                                *การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยกรมการพัฒนาชุมชน                                              

*ความรู้เกี่ยวกับโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)                                               

*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                             

*แนวข้อสอบ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน                                      

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.