loader-image
ลดราคา!

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล กรมการพัฒนาชุมชน ปี 65 BB-241

240.00 ฿280.00 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล กรมการพัฒนาชุมชน ปี 65 BB-241

รูปเล่ม :เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน                                                                               

กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการทั่วไป

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม                 

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่3.พ.ศ.2562                                                                                                  

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                   

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540                                        

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562                                                   

*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ.2562                                                             

*แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                        *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                  *แนวข้อสอบประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564                                              

กฎหมาย ระเบียบ หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในตำแหน่งงานที่สมัคร              

*ประกาศ คพร.เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552                                                                   

*แนวข้อสอบ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552                                                             

*ประกาศ คพร. เรื่องค่าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                     

*ประกาศ คพร. เรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                 

*ประกาศ คพร. เรื่องแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554                  

*หลักเกณฑ์และวิธีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ (ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓/ว ๒๗ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๓)                               

*แนวคิด หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล              

*ข้อกำหนดจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ.2564                                                

*ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580                                                                               

*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                 

*ความรู้เกี่ยวกับร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13                                           

*ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย/แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย                                                  

*ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย/แผนปฏิบัติราชการของกรมการพัฒนาชุมชน                                        

*การปฏิบัติงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน                                                                            

*ความรู้เกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน                                               

*การดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โดเดล”                                *การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยกรมการพัฒนาชุมชน                                               

*ความรู้เกี่ยวกับโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)                                                  

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)                               

*แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล  ชุดที่  1.                                                                    

*แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล  ชุดที่  2.                                                              

*แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล  ชุดที่  3.                                                                    

*แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล  ชุดที่  4.                                                                  

*แนวข้อสอบ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน                                     

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.