loader-image
ลดราคา!

คู่มือสอบครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน สำนักงาน กศน. จังหวัดนราธิวาส ปี 65

250.00 ฿290.00 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน สำนักงาน กศน. จังหวัดนราธิวาส ปี 65

รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)

สารบัญ

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 

*นโยบายรัฐบาล                                                                                                     

*นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566           

*แนวข้อสอบสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคมการเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน                                

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562         

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                    *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551                   

*แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                       

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                  *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                        

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540                                         

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564                                        *แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                        *แนวข้อสอบพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 3. พ.ศ. 2562                                                          *แนวข้อสอบ รธน. พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ. 2564                                 

*นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ 2565 

ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)                                      

*การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย                                                      

*การจัดกิจกรรมเรียนรู้ในชุมชน                                                                                    

*ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ การศึกษาเพื่อทักษะชีวิต การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน                                                                              

*ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา                                                                 

*การจัดทำฐานข้อมูล                                                                                         

*การจัดการศึกษาหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร                                                               

*การจัดทำแผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติการ                                                                       

*การติดตามประเมินผลโครงการและรายงานผลโครงการ                                                     

*ความรู้ด้านสื่อการเรียนการสอน                                                                              

*เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา                                                                                        

*บทบาทภารกิจของครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน                                                           

*ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการรู้หนังสือไทย                                                                    

*แนวข้อสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงานสำนักงาน                              

*แนวข้อสอบสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา                                              

*แนวข้อสอบการจัดทำแผนงาน/โครงการ                                                           

*แนวข้อสอบการประกันคุณภาพการศึกษา                                                                  

*แนวข้อสอบการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา                                                               

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                                  

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.