ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
ลดราคา!

คู่มือสอบวิศวกรโยธา กรมการพัฒนาชุมชน ปี 65

250.00 ฿290.00 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบวิศวกรโยธา กรมการพัฒนาชุมชน ปี 65

รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปผ้า (ปกอ่อน)

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน                                                                                

กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการทั่วไป

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม                 

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562 

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                   

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540                                           

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562                                                

*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                           

*แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                        *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                  *แนวข้อสอบประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564                                            

กฎหมาย ระเบียบ หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในตำแหน่งงานที่สมัคร    

*ความรู้เกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธา                                                                           

*ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์โครงสร้าง                                                                           

*หลักการประเมินผลด้านวิศวกรรมและหลักการวิเคราะห์ความเหมาะสมโครงการ                             

*ข้อกำหนดจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ.2564                                            

*ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580                                                                                

*ความรู้เกี่ยวกับร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13                                        

*ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย/แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย                                              

*ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย/แผนปฏิบัติราชการของกรมการพัฒนาชุมชน                                        

*ความรู้เกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน                                               

*การดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โดเดล”                                *การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยกรมการพัฒนาชุมชน                                              

*ความรู้เกี่ยวกับโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)                                              

*แนวข้อสอบการวิเคราะห์โครงสร้าง                                                                      

*รวมแนวข้อสอบวิศวกรโยธา                                                                        

*แนวข้อสอบ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน                           

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.