ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-4638 คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่่สนับสนุนงานด้านยาเสพติด

260.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือเตรียมสอบ
เจ้าหน้าที่สนับสนุุนงาน
ด้านยาเสพติด

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
(ป.ป.ส.)

ประกอบด้วย

–  ความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน ป.ป.ส.
–  วิสัยทัศน์  พันธกิจ ค่านิยม เหตุผลและความเป็นมาของการจัดตั้งสำนักงาน ป.ป.ส.

–  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสารเสพติด
–  พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519
–  พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
–  พ.ร.บ วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาม พ.ศ. 2518 และที่แก้ไข
–  พงร.บ. มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534
–  พ.ร.บ วิธีพิจารณาคดียาเสพติด  พ.ศ. 2550

–  ระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินว่าด้วยกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2536
–  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคุณสมบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย ว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2535
–  ระเบียบสำนักงาน ป.ป.ส. ว่าด้วยการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปราม ผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2542
–  ระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินว่าด้วยการเก็บรักษาทรัพย์สินที่ถูกยึดอายัด (ฉบับที่่ 3)  พ.ศ. 2547
–  ระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินว่าด้วยการนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาดหรือนำไปใช้ประโยชน์ของทางราชการ พ.ศ. 2548
–  ระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินว่าด้วยการประเมินค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพ พ.ศ. 2535
–  ระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขอ การพิจารณาและมีคำสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ฏีการในคดีความผิดเกี่ยวกับยา เสพติด พ.ศ. 2551
–  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตผลิตนำ เข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ครอบครองซึงยาเสพติดให้โทษประเภท 1
–  ระเบียบสาธารณสุขว่าด้วยการเก็บรักษายาเสพติดให้โทษของกลาง พ.ศ. 2541

–  เจาะข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสำนักงาน ปปส
–  เจาะข้อสอบ พรบ. ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
–  เจาะข้อสอบ ยาเสพติดให้โทษ
–  เจาะข้อสอบ พรบ. มาตราการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
–  เจาะข้อสอบ พรบ. วิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550

–  ความรู้เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
–  เจาะข้อสอบรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว)  พ.ศ. 2557 และที่แก้ไข
–  ถาม-ตอบ ความรู้ทั่วไป
–  ถาม-ตอบ ครม. รัฐบาลประยุทธ์
–  แนวข้อสอบการเมือง เศรษฐกิจ สังคม  ชุดที่่ 1
–  แนวข้อสอบการเมือง เศรษฐกิจ  สังคม  ชุดที่่  2

ราคา พิเศษ 260 บาท
จัดทำโดย    สถาบัน The Best Center

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.