loader-image

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 14 ธ.ค. -27 ธ.ค. 2565 รวม 36 อัตรา,

แชร์

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 14 ธ.ค. -27 ธ.ค. 2565 รวม 36 อัตรา,

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

ลิงค์: https://ehenx.com/17981/ หรือ
ตำแหน่ง: ผู้ตรวจสอบภายใน,เลขานุการ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักทรัพยากรบุคคล,นักบริหารพัสดุ,นักบริการการลงทุน,เศรษฐกร,นักวิเคราะห์,วิศวกร,นักบริหารการเงิน,นักบัญชี,นักวิทยาศาสตร์,นักบริหารงานนิคมอุตสาหกรรม
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: -15,000
อัตราว่าง: 36
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,ชลบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 14 ธ.ค. – 27 ธ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดรับสมัคร

ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๑๘๕ / ๒๕๖๕

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีล่วนสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ ปัจจุบันกำลังดำเนินการพัฒนาและขยาย โครงการต่าง ๆ และเป็นหน่วยงานที่มีโครงสร้างวิธีการบริหารที่ทันสมัย มีสวัสดิการ เงินเดือน และสิทธิประโยชน์ เฉกเช่นรัฐวิสาหกิจชั้นนำทั่วไป มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจำนวน ๓๗ อัตรา โดยมี รายละเอียดการรับสมัครดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ผู้ตรวจสอบภายใน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เลขานุการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักทรัพยากรบุคคล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักบริหารพัสดุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักบริการการลงทุน

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เศรษฐกร

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท


นักวิเคราะห์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


วิศวกร

อัตราว่าง : 12 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักบริหารการเงิน

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักบัญชี

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น


นักวิทยาศาสตร์

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น


นักบริหารงานนิคมอุตสาหกรรม

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้ตรวจสอบภายใน

– วุฒิปริญญาตรีทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ บัญชี การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และ วิศวกรรมศาสตร์ นิติศาสตร์


เลขานุการ

– วุฒิปริญญาตรีทางสังคมศาสตร์ ได้แก่ สาขาวิชา บริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ บัญชี เเศรษฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัญประศาสนศาสตร์ สังคมวิทยา นิติศาสตร์ สังคมสงค์เคราะห์ สุขศึกษา พาณิชยศาสตร์ พัฒนาชุมชน ปรัชญา การเงินการธราคาร


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

– วุฒิปริญญาตรีทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมซอฟแวร์ หรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ


นักทรัพยากรบุคคล

– วุฒิปริญญาตรีทางด้านบริหารธุรกิจ สถิติ ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ มุษยศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือปริญญาการจัดการทรับยากรมนุษย์


นักบริหารพัสดุ

– วุฒิปริญญาตรีทางบริหารธุรกิจ  สถิติ รัฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์  มนุษยศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ ศรษฐศาสตร์ สถิติ


นักบริการการลงทุน

– วุฒิปริญญาตรีทางบริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์  มนุษยศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ ศรษฐศาสตร์ หรือรัฐศาสตร์ หรือปริญญาที่เกี่ยวข้องกทางด้านการตลาด


เศรษฐกร

– วุฒิปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี  พาณิชยศาสตร์ การเงินและการธนาคาร
– วุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโททางเศรษฐศาสตร์  บริหารธุรกิจ บัญชี พาณิชยศาสตร์ การเงินการธนาคาร
คุณสมบัติของผู้สมัครระดับ 6
1) หากผู้สมัครใช้คุณวุฒิปริญญาตรีในการสมัครผู้สมัครจะต้องมีประสบการณ์ในการทำงานทางด้านเศรษฐศาสตร์  หรือที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี (ต้องแนบเอกสารแสดงประสบการณ์ในระบบรับสมัครเพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณสมบัติ) หรือ
2) หากใช้คุณวุฒิปริญญาโทในการสมัครผู้สมัครจะมีหรือไม่มีประสบกาณ์ในการทำงานก็ได้


นักวิเคราะห์

– วุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโททางเศวษฐศาสตร์  บริหารธุรกิจ บัญชี พาณิชยศาสตร์  การเงินการธนาคาร
คุณสมบัติของผู้สมัครระดับ 6
1)หากผู้สมัครใช้คุณวุฒิปริญญาตรีในการสมัครผู้สมัครจะต้องมีประสบการณ์ในการทำงานทางด้านวิเคราะห์  หรือที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี (ต้องแนบเอกสารแสดงประสบการณ์ในระบบรับสมัครเพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณสมบัติ)  หรือ
2) หากใช้คุณวุฒิปริญญาโทในการสมัครผู้สมัครจะมีหรือไม่มีประสบกาณ์ในการทำงานก็ได้


วิศวกร

  • วุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโททางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา และอุตสาหการ สิ่งแวดล้อม
  • พลังงาน เคมี
    – ต้องมีใบประกอบวิชาชีพทางวิศกรรมฯ (ใบ กว.)
  • คุณสมบัติของผู้สมัครระดับ 6
    1) หากผู้สมัครใช้คุณวุฒิปริญญาตรีในการสมัครผู้สมัครจะต้องมีประสบการณ์ในการทำงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี (ต้องแนบเอกสารแสดงประสบการณ์ในระบบรับสมัครเพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณสมบัติ)  หรือ
    2) หากใช้คุณวุฒิปริญญาโทในการสมัครผู้สมัครจะมีหรือไม่มีประสบกาณ์ในการทำงานก็ได้

นักบริหารการเงิน

– วุฒิปริญญาตรีทางการบัญชี พาณิชยศาสตร์ การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์


นักบัญชี

– วุฒิปริญญาตรีทางการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทางบัญชี


นักวิทยาศาสตร์

– วุฒิปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี อาชีวอนามัย และความปลอดภัย สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย หรือ ปริญญาทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
– วุฒิปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี สิ่งแวดล้อม/พลังงาน สุขาภิบาล ความปลอดภัยแลพอาชีวอานมัย หรือปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมี หรือสิ่งแวดล้อม
คุณสมบัติของผู้สมัครระดับ 6
1) หากผู้สมัครใช้คุณวุฒิปริญญาตรีในการสมัครผู้สมัครจะต้องมีประสบการณ์ในการทำงานทางด้านวิทยาศาสตร์/ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย หรือที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี (ต้องแนบเอกสารแสดงประสบการณ์ในระบบรับสมัครเพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณสมบัติ)  หรือ
2) หากใช้คุณวุฒิปริญญาโทในการสมัครผู้สมัครจะมีหรือไม่มีประสบกาณ์ในการทำงานก็ได้


นักบริหารงานนิคมอุตสาหกรรม

– วุฒิปริญญาตรีทางบริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
1) วุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโททางบริการธุรกิจ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ สถิติ ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ สังคมศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
2) หากผู้สมัครใช้คุณวุฒิปริญญาตรีในการสมัครผู้สมัครจะต้องมีประสบการณ์ในการทำงานทางด้านการบริหารงานนิคมฯ หรือปฏิบัติในนิคม/ชุมชนสัมพันธ์ หรือที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี  (ต้องแนบเอกสารแสดงประสบการณ์ในระบบรับสมัครเพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณสมบัติ)  หรือ หรือ
3) หากใช้คุณวุฒิปริญญาโทในการสมัครผู้สมัครจะมีหรือไม่มีประสบกาณ์ในการทำงานก็ได้


วิธีการสมัครงานพนักงาน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 14 ธ.ค. – 27 ธ.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 12 ธ.ค. 2565
สอบวันที่: 12 ธ.ค. 2565
ประกาศผลสอบ: 12 ธ.ค. 2565
ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

ตำแหน่ง: ผู้ตรวจสอบภายใน,เลขานุการ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักทรัพยากรบุคคล,นักบริหารพัสดุ,นักบริการการลงทุน,เศรษฐกร,นักวิเคราะห์,วิศวกร,นักบริหารการเงิน,นักบัญชี,นักวิทยาศาสตร์,นักบริหารงานนิคมอุตสาหกรรม
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: -15,000
อัตราว่าง: 36
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,ชลบุรี ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงาน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 14 ธ.ค. – 27 ธ.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 12 ธ.ค. 2565
สอบวันที่: 12 ธ.ค. 2565
ประกาศผลสอบ: 12 ธ.ค. 2565
ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร


คลิกเพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.