loader-image

กองทัพเรือ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-29 ม.ค. 2566

แชร์

กองทัพเรือ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-29 ม.ค. 2566

กองทัพเรือ

ลิงค์: https://ehenx.com/17982/ หรือ
ตำแหน่ง: นักเรียนจ่าทหารเรือ
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: นครปฐม
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 29 ม.ค. 2566
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กองทัพเรือ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารเรือ

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพี่อสอบคัดเลีอกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

กองทัพเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองประจำการ อาสาสมัครทหารพราน และทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสอบ คัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๖๕๖๖ ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักเรียนจ่าทหารเรือ

คุณวุฒิ : ม.ปลาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักเรียนจ่าทหารเรือ

๑. คุณสมบัติที่สำคัญของผู้สมัคร    (รายละเอียดตามคำแนะนำการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๖)
๑.๑ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที, ๓ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
๑.๒ เป็นขายโสด มีอายุ ๑๘- ๒๐ ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๔๖ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๘) เว้นผู้ที่เป็นทหารกองประจำการซึ่งจะครบกำหนดปลด เป็นทหารกองหนุนใน ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ อาสาสมัครทหารพราน หรือทหารกองหนุน เฉพาะผู้ที่สังกัดกองทัพเรือ ต้องมีอายุไม่เกิน ๒๔ ปี (ไม่เป็นผู้ทีเกิดก่อน ๑ มกราคม ๒๕๔๒)
๑.๓ มีสัญชาติไทย และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ล้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร นายตำรวจสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน นายตำรวจประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยภารเกิดก็ได้
๒. หลักฐานสำคัญที่ต้องใช้ในการสมัคร (รายละเอียดคำแนะนำการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปี การ■ศึกษา ๒๕๖๖)
๒.๑ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
๒.๒ สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.) ของลถานศึกษาที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาระคับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาหลักสูตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ ตามหลักสูตรของ กระทรว 3ศึกษาธีการ หรือเทียบเท่า
๒.๓ สำเนาใบสูติบัตรชองผู้สมัคร
๒.๔ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ล้ามี)
๒.๕ ภาพถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา แต่งเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา หรือเครื่องแบบทหารเท่านั้น และต้องเป็นภาพถ่าย ที่ถ่ายไว้ไม่เกิน ๓ เดือน
๒.๖ หนังสือรับรองการเป็นทหารกองประจำการ อาสาสมัครทหารพราน สังกัดกองทัพเรือ สำเนาหนังสือสำคัญทหารกองหนุน (แบบ สด.๘) หรือ สำเนาบัตรอนุญาตใช้แทนหนังสือสำคัญทหารกองหนุน ชั่วคราว (เฉพาะทหารกองประจำการ อาสาสมัครทหารพราน และทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ)
๓. การรับสมัคร
๓.๑ สมัครทาง Internet (ที่เว็บไซต์ http://www.navedu.navy.mi.th) ระหว่างวันที ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึง ๒๙ มกราคม ๒๕๖๖ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
๓.๒ รับสมัครพร้อมให้คำแนะนำการสฺมัครที่ สวนกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักด (หนองตะเคียน) อำเภอสัตหีบ จังหวัดขลบุรี ระหว่างวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ ถึง ๑๕ มกราคม ๖๕๖๖
ทั้งนี้ขอให้ผู้สมัครศึกษาชั้นตอนการดำเนินการสมัครทาง Internet โดยละเอียดและปฏิบัติตามชั้นตอนที่แนะนำให้ถูกต้อง
๔. เอกสารคะแนนเพิ่ม และหลักฐานความสามารถทางการกีฬา (เฉพาะผู้ที่ประสงค์จะใช้สิทธเท่านั้น)
ให้ผู้สมัครศึกษาชั้นตอนการดำเนินการโดยละเอียดและปฏิบัติตามชั้นตอนที่แนะนำ พร้อมแนบไฟล์ลงในระบบการรับสมัครทาง Internet ให้ถูกต้อง ๕. การสอบคัดเลือกภาควิชาการ ในวันเสาร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ที่ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยรายละเอียด จะแข้งให้ทราบในบัตรประจำตัวสอบนักเรียนจ่าทหารเรือ วิชาที่สอบได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย และวิชาวิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรการศึกษาชั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑
๖. รายละเอียด สามารถดาวน์โหลดไฟล์คำแนะนำการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๖๕๖๖ ที เว็ บไซ ต์ http://www. na vedu. navy. mi .th
๗. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเดิม ได้ที่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลศาลายา อำเภอพทธมณฑล ■จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ โทร. ๐๒๔๗๕๓๖๑๖ ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๖๙ ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๓๒ และ ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๖๓ ในวันและเวลาราชการ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กองทัพเรือ  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 29 ม.ค. 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกองทัพเรือ

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

ตำแหน่ง: นักเรียนจ่าทหารเรือ
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: นครปฐม ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กองทัพเรือ  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 29 ม.ค. 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกองทัพเรือ

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร


คลิกเพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กองทัพเรือ

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.