loader-image

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-31 ม.ค. 2566 รวม 397 อัตรา,

แชร์

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-31 ม.ค. 2566 รวม 397 อัตรา,

กองทัพอากาศ

ลิงค์: https://ehenx.com/17983/ หรือ
ตำแหน่ง: นักเรียนจ่าอากาศ
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 397
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 ม.ค. 2566
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กองทัพอากาศ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

กองทัพอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนสังกัด กองทัพอากาศ เพื่อสอบคัดเลือกเช้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดดังนี้
๑. จำนวนการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปี การศึกษา ๒๕๖๖ จำนวน ๓๙๗ นาย ดังนี้
๑.๑ กลุ่มที่ ๑ ประเภทบุคคลพลเรือน จำนวน ๓๘๒ นาย เพื่อบรรจุเข้าศึกษาในเหล่าทหาร จำนวน ๑๐ เหล่า ได้แก่ เหล่าทหารแพทย์, เหล่าทหารต้นหน (ควบคุมอากาศยานและแจ้งเตือน), เหล่าทหารอุตุ, เหล่าทหารช่างอากาศ, เหล่าทหารสื่อสาร, เหล่าทหารสรรพาวุธ, เหล่าทหารพัสดุ, เหล่าทหารการเงิน, เหล่าทหารอากาศโยธิน และเหล่าทหารสารวัตร
๑.๒ กลุ่มที่ ๒ ประเภททหารกองหนุนสังกัดกองทัพอากาศ จำนวน ๑๕ นาย เพื่อบรรจุ เข้าศึกษาในเหล่าทหาร จำนวน ๒ เหล่า ได้แก่ เหล่าทหารอากาศโยธิน และเหล่าทหารสารวัตร

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักเรียนจ่าอากาศ

อัตราว่าง : 397 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักเรียนจ่าอากาศ

๒. คุณสมบัติที่สำคัญของผู้สมัครทั้ง ๒ กลุ่ม (รายละเอียดตามระเบียบการและวิธีการสมัคร สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖)
๒.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๖ ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ตากว่า ๒.๐๐ หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เทียบเท่าคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีระดับผลการเรียน เฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ตากว่า ๒.๐๐ หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนืยบัตรวิชาชีพ หรือกำลัง ศึกษาหลักสูตรประกาศบียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๓ ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ตากว่า
๒.๒ ประเภทบุคคลพลเรือน เป็นชายโสดอายุ ๑๘-๒๐ปี (ผู้ที่เกิดวันที่ ๑มกราคม พ.ศ.๒๕๔๖ ถึง ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๘)
๒.๓ ประเภททหารกองหนุนสังกัดกองทัพอากาศ (เฉพาะผู้ที่เคยเป็นทหารกอง ประจำการ) เป็นชายโสด อายุ ๒๑- ๒๔ ปี (ผู้ที่เกิดวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๒ ถึง ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๕) ต้องมีระยะเวลาประจำการไม่น้อยกว่า ๒ ปี ระหว่างรับราชการไม่เคยต้องโทษถึงชั้น “ขัง”
๒.๔ มีสัญชาติไทย และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหาร สัญญาบัตรหรือนายทหารประทวนชี่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด ก็ได้
๓. หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร (รายละเอียดตามระเบียบการและวิธีการสมัครสอบคัดเลือกเช้า เป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖)
๓.๑ ใบสมัครฉบับจริง (พิมพ์จากระบบรับสมัครออนไลน์)
๓.๒ บัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
๓.๓ สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ของสถานศึกษาที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตร หรือใบรับรองของสถานศึกษา ซึ่งแสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของหลักสูตร
๓.๔ ในกรณีที่ผู้สมัครเป็นทหารกองหนุนสังกัดกองทัพอากาศ ต้องมีหนังสือรับรองความ ประพฤติจากผู้บังคับบัญชา ระดับผู้บังคับกองพันขึ้นไป จำนวน ๒ ฉบับ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กองทัพอากาศ  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 31 ม.ค. 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกองทัพอากาศ

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

ตำแหน่ง: นักเรียนจ่าอากาศ
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 397
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กองทัพอากาศ  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 31 ม.ค. 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกองทัพอากาศ

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร


คลิกเพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กองทัพอากาศ

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.