loader-image

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 10 ม.ค. -25 ม.ค. 2566 รวม 6 อัตรา,

แชร์

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 10 ม.ค. -25 ม.ค. 2566 รวม 6 อัตรา,

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ลิงค์: https://ehenx.com/18010/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการพาณิชย์,นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,ปริญญาโท,ปริญญาโททุกสาขา,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 18,000-21,000
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 10 ม.ค. – 25 ม.ค. 2566
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมเจรจาการล้าระหว่างประเทศ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑

ด้วยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และ แบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๖๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบ อัตรากำลังพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการพาณิชย์

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000-21000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*,ปริญญาโททุกสาขา*


นิติกร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 21000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการพาณิชย์

– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา


นิติกร

– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการพาณิชย์

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานนิติการ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ อาทิ เสนอความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชา ในการตอบข้อหารือหรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายเกี่ยวกับระเบียบของทางราชการที่มีผลกระทบต่อ การดำเนินงานของหน่วยงานเพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา ศึกษา วิเคราะห์ และ วิจัยเพื่อปรับปรุงกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้ทันกับสถานการณ์และอำนวย ความสะดวกในการทำงาน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย ให้คำปรึกษา แนะนำและ ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ปฏิบัติงานด้านวิชาการเกี่ยวกับการพาณิชย์ ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจ การค้าการลงทุนและการตลาด นโยบาย มาตรการ ข้อตกลงทางการค้าทั้งภายในและระหว่างประเทศ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประกอบการกำหนดนโยบาย มาตรการ กฎระเบียบข้อตกลงทางการค้า การเจรจาการค้า การปกป้องผลประโยชน์ และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้า รวมทั้งการประสานงาน การประชุม การประชุมระหว่างประเทศ การเผยแพร่/เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ผลการเจรจาความตกลงการค้า ระหว่างประเทศแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลมาตรการบรรเทาผลกระทบและมาตรการเพื่อพัฒนา ความพร้อมทางการค้าของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการจัดทำความตกลงการค้าเสรีในระดับทวิภาคี อนุภูมิภาค ภูมิภาค พหุภาคี และความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าของไทย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย หรือเกี่ยวข้อง


นิติกร

ปฏิบัติงานด้านการศึกษา วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลการค้า ผลกระทบของสถานการณ์เศรษฐกิจ การค้า ผลการเจรจาการค้า และความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าต่างๆ สวุปผลและจัดทำข้อมูลการค้า ดังกล่าวในรูปแบบที่น่าสนใจและเข้าใจได้ง่าย เพื่อให้สามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่เพื่อสร้างความเข้าใจ แก่สาธารณชนได้อย่างกว้างขวาง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายหรือเกี่ยวข้อง

วิชาที่สอบ

นักวิชาการพาณิชย์

ปริญญาตรี

การประเมินครั้งที่ ๑ •    ความรู้/ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายภายในประเทศ : กฎหมาย/ กฎระเบียบที่สำคัญของราชการ •    ความรู้/ความเช้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์การค้าระหว่างประเทศ •    ทดสอบทักษะในการอ่านและเขียนสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับ การค้าและเศรษฐกิจโลก
การประเมินครั้งที่ ๒ • ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (เช่น ท่วงที วาจา อุปนิสัย ทัศนคติ อารมณ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ รวมถึงความรู้ที่เป็นประโยชน์ และจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ ฯลฯ)

ปริญญาโท

การประเมินครั้งที่ ๑ •    ความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ •    ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการวิเคราะห์ การแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับงานด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ •    แปลบทความภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
การประเมินครั้งที่ ๒ • ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (เซ่น ท่วงที วาจา อุปนิสัย ทัศนคติ อารมณ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ รวมถึงความรู้ที่เป็นประโยชน์ และจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ ฯลฯ)


นิติกร

การประเมินครั้งที่ ๑ •    ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าในปัจจุบัน •    ความรู้เกี่ยวกับบทบาทกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ •    การเผยแพร่เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ การใช้ประโยชน์จาก การเปิดเสรีทางการค้า
การประเมินครั้งที่ ๒ • ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (เช่น พ่วงที วาจา อุปนิสัย ทัศนคติ อารมณ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ รวมถึงความรู้ที่เป็นประโยชน์ และจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ ฯลๆ)


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค. – 25 ม.ค. 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

ตำแหน่ง: นักวิชาการพาณิชย์,นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,ปริญญาโท,ปริญญาโททุกสาขา,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 18,000-21,000
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค. – 25 ม.ค. 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร


คลิกเพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.