loader-image

กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากร ภาค 3 เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-24 ม.ค. 2566 รวม 22 อัตรา,

แชร์

กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากร ภาค 3 เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-24 ม.ค. 2566 รวม 22 อัตรา,

กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากร ภาค 3

ลิงค์: https://ehenx.com/18011/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี,พนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,400-15,000
อัตราว่าง: 22
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงานสรรพากร ภาค 3 )
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 24 ม.ค. 2566
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมสรรพากร เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมสรรพากร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพากรภาค ๓

ด้วยกรมสรรพากร โดยสำนักงานสรรพากรภาค ๓ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับหน่วยงานสำนักงานสรรพากรภาค ๓ และสำนักงานสรรพากรพื้นที่ในสังกัด ตำแหน่ง พนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี และพนักงานธุรการ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๓/ว ๑๓ ลงวันที่ ๒๗กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๐/ว ๑๐๖ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ การจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งข้นเพื่อบรรจุบุคคลเช้ารับราชการ โดยอนุโลม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับสำนักงานสรรพากรภาค ๓ และสำนักงานสรรพากร พื้นที่ในสังกัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี

อัตราว่าง : 17 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11400- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ


พนักงานธุรการ

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี

หน้าที่และลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน วิชาการสรรพากร วิชาการภาษี วิชาการเงินและบัญชี การตรวจสอบภาษี การจัดเก็บภาษี และการบริการผู้เสียภาษี หรือ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้การกำกับ แนะนำ และตรวจสอบของสำนักงานสรรพากรภาค ๓ และ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ในสังกัด


พนักงานธุรการ

หน้าที่และลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ด้านการจัดเก็บภาษี การบริการผู้เสียภาษี งานบันทึกข้อมูลและใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์ งานธุรการ และงานสารบรรณ หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้การกำกับ แนะนำ และตรวจสอบ ของสำนักงานสรรพากรภาค ๓ และสำนักงานสรรพากรพื้นที่ในสังกัด

วิชาที่สอบ

สำนักงานสรรพากรภาค ๓ จะดำเนินการสรร‘พาบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยอนุโลม คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน พิจารณาจากการตอบคำถามและหลักฐานที่ผู้สมัครแสดงของทั้งระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) องค์ประกอบคะแนนมี ๒ ส่วน ดังนี้
๑) ส่วนที่ ๑ จำนวน ๔๐ คะแนน พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ทักษะและความจำเป็น ที่จะสามารถใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของแต่ละตำแหน่ง
๒) ส่วนที่ ๒ จำนวน ๖๐ คะแนน พิจารณาจากบุคลิกภาพ และพฤติกรรม ของผู้เข้าสอบ สัมภาษณ์ จากประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัว เข้ากับผู้ร่วมงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ รวมทั้งมีสมรรถนะหลัก และสมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากร ภาค 3  :ตนเอง   ,สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัคร- กรณีสมัครด้วยตนเอง
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ส่วนบริหารงานทั่วไป ชั้น สำนักงานสรรพากรภาค 3 เลขที่ 3 ถนนเจ้าฟ้า แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 ในวันราชการ ภาคเช้า เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ภาคบ่าย 13.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.
– กรณีสมัครผ่านไปรษณีย์
ผู้สมัครต้องส่งใบสมัครตามแบบฟอร์มใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ ด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าซองถึง สำนักงานสรรพากรภาค 3 งานการเจ้าหน้าที่ เลขที่ 3 ถนนเจ้าฟ้า แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 ให้วงเล็บมุมซองจดหมายว่า “สมัครลูกจ้างชั่วคราว” ไปรษณีย์ต้องรับฝากจดหมายภายในวันที่ปิดรับสมัคร และใบสมัครจะต้องส่งถึงสำนักงานสรรพากรภาค 3 ภายในวันที่ 31 มกราคม 2566 ในเวลาราชการ (เวลา 16.30 น.) หากเกินกำหนดเวลาจะไม่ได้รับการ พิจารณา ทั้งนี้ รวมถึงใบสมัครที่ไปรษณีย์ลงรับหรือส่งถึงสำนักงานสรรพากรภาค 3 ก่อนวันรับสมัคร จะไม่ได้รับการพิจารณาเช่นเดียวกัน
– การให้เลขประจำตัวผู้สมัคร จะเรียงเลขประจำตัวผู้สมัคร ตามวันเวลาที่จัดส่งเอกสารมาที่สำนักงานสรรพากรภาค 3
ทั้งนี้ การสมัครลูกจ้างชั่วคราวไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

สำนักงานสรรพากร ภาค 3 สำนักงานสรรพากร ภาค 3 ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2566 – 24 มกราคม 2566 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมสรรพากร สำนักงานสรรพากร ภาค 3

ประกาศรับสมัคร file 1

ตำแหน่ง: พนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี,พนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,400-15,000
อัตราว่าง: 22
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงานสรรพากร ภาค 3 )
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากร ภาค 3  :ตนเอง   ,สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัคร- กรณีสมัครด้วยตนเอง
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ส่วนบริหารงานทั่วไป ชั้น สำนักงานสรรพากรภาค 3 เลขที่ 3 ถนนเจ้าฟ้า แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 ในวันราชการ ภาคเช้า เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ภาคบ่าย 13.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.
– กรณีสมัครผ่านไปรษณีย์
ผู้สมัครต้องส่งใบสมัครตามแบบฟอร์มใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ ด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าซองถึง สำนักงานสรรพากรภาค 3 งานการเจ้าหน้าที่ เลขที่ 3 ถนนเจ้าฟ้า แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 ให้วงเล็บมุมซองจดหมายว่า “สมัครลูกจ้างชั่วคราว” ไปรษณีย์ต้องรับฝากจดหมายภายในวันที่ปิดรับสมัคร และใบสมัครจะต้องส่งถึงสำนักงานสรรพากรภาค 3 ภายในวันที่ 31 มกราคม 2566 ในเวลาราชการ (เวลา 16.30 น.) หากเกินกำหนดเวลาจะไม่ได้รับการ พิจารณา ทั้งนี้ รวมถึงใบสมัครที่ไปรษณีย์ลงรับหรือส่งถึงสำนักงานสรรพากรภาค 3 ก่อนวันรับสมัคร จะไม่ได้รับการพิจารณาเช่นเดียวกัน
– การให้เลขประจำตัวผู้สมัคร จะเรียงเลขประจำตัวผู้สมัคร ตามวันเวลาที่จัดส่งเอกสารมาที่สำนักงานสรรพากรภาค 3
ทั้งนี้ การสมัครลูกจ้างชั่วคราวไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

สำนักงานสรรพากร ภาค 3 สำนักงานสรรพากร ภาค 3 ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2566 – 24 มกราคม 2566 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมสรรพากร สำนักงานสรรพากร ภาค 3

ประกาศรับสมัคร file 1


คลิกเพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมสรรพากร

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.