ลดราคา!

คู่มือสอบนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สนง.คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ปี 66 BB-269

240.00 ฿280.00 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สนง.คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ปี 66 BB-269

รูปเล่ม :เข้าเล่มไสกาว

จำนวนหน้า : 305 หน้า
สารบัญ

*สรุป พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                   

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่  4.  พ.ศ. 2562

*พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540                                                          

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.2540                                          

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2554         

*พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562                                                               

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562                                                  

*พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562                           

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562                    

*สรุปแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579                                                                  

*แนวข้อสอบ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579                                                     

*นโยบายทางการศึกษา ทิศทางปฏิรูปประเทศ เพื่อการพัฒนาประเทศ                                            

*นโยบายด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร                                                                       

*การจัดทำแผนงาน/โครงการต่างๆ เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม         

*แนวข้อสอบการจัดทำแผนงาน  โครงการต่างๆ                                                                

*ความรู้ด้านสื่อการเรียนการสอน                                                                                   

*เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา                                                                              

*แนวข้อสอบ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา                                                     

*การบริหารและการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้                                                            

*แนวข้อสอบการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้                                                    

*การวัดผล การติดตามและประเมินผลทางการศึกษา                                                              

*แนวข้อสอบ การวัดผล การติดตามและประเมินผลทางการศึกษา                                             

*แนวข้อสอบ การวิจัยทางการศึกษา                                                                             

*หลักสูตร                                                                                                             

*แนวข้อสอบหลักสูตร                                                                             

*แนวข้อสอบความรู้ด้านการแนะแนว                                                                            

*ความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มเกี่ยวกับการศึกษายุคใหม่และการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา                    

*แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม       

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.