loader-image
ลดราคา!

คู่มือสอบเจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติการ สนง.คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ปี 66 BB-271

269.00 ฿299.00 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบเจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติการ สนง.คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ปี 66 BB-271

รูปเล่ม :เข้าเล่มไสกาว
จำนวนหน้า : 335 หน้า
สารบัญ

*พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535                  

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                       

*พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2539                                                                         

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560                  

*พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543                                                                   

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543                                                          

*ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมการขุดดิน การถมดิน พ.ศ.2534                                     

*พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522                                                                      

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558                                                                              

*แนวข้อสอบพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 3. พ.ศ. 2562                                                    *พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                                 

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                     

*พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                                       

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                               

*ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2545                        

*ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแบ่งค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบให้แก่ผู้แจ้งความนำจับตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2560                                                                    *พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528                                     

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2562                                    *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554    

*ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการกำหนดพื้นที่ทำการค้าและการขายหรือจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ ลงวันที่ 28 มกราคม 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                             

*ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขายหรือจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ทำการค้าที่มีอัตลักษณ์ วิถีชุมชน ย่านพื้นที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว บริเวณย่านถนนข้าวสาร ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2563    

*ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขายหรือจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ทำการค้าที่มีอัตลักษณ์ วิถีชุมชน ย่านพื้นที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว บริเวณย่านถนนเยาวราช ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2563   

*พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562                                                                

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562                                                     

*แนวข้อสอบประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                              

*วินัยข้าราชการ                                                                                                         

*สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญ                                                              

*แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการดำเนินคดี พ.ศ.2528                                    

*ความรู้เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ การกำหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติงานเทศกิจ ฯลฯ                     

*บทบาทและอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศกิจในเรื่องการจับ การปรับ การดำเนินคดี ฯลฯ                    

*แนวข้อสอบกฎหมายปกครอง                                                                               

*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา                                                                              

*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                                         

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.