ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
ลดราคา!

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปี 66

230.00 ฿270.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปี 66

รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)

จำนวนหน้า : 260 หน้า

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานการปฏิรูปเพื่อเกษตรกรรม                                                           

*พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546                          

*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ.2562                                                                        

*ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)                                                                

*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                 

*แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                  

*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (ฉบับย่อ)                                                    

*ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล                                                                                 

*การวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                      

*การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์/กลยุทธ์                                                                                 

*การวางแผน                                                                                                          

*การจัดทำแผนงานและโครงการ                                                                                     

*การบริหารแผนงานและโครงการ                                                                                  

*การติดตามและประเมินผล                                                                                           

*ความรู้ด้านงบประมาณและการวิเคราะห์งบประมาณ                                                             

*ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์วิจัย ประมวล แผนงานโครงการ งบประมาณ                                        

*การบริหารแผนปฏิบัติราชการ                                                                                        

*แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                               

*แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                 

*แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                             

*แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 4.                                                          

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                           

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.