ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
ลดราคา!

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ปี 66

230.00 ฿270.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ปี 66

รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)

จำนวนหน้า : 278 หน้า

สารบัญ

ความรู้ความสามารถทั่วไป (50 คะแนน) ทดสอบในเรื่องต่อไปนี้  

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547                                             

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                            *พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546                                     

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ.2562                              *ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554          

*ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2562  (ฉบับที่ 3)                                    *พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547                                 

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562                      *แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                           

*ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับข่าวสารบ้านเมืองและเหตุการณ์ทั่วไป สังคม เศรษฐกิจ และแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง            ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งทั่วไป (50 คะแนน) ทดสอบในเรื่องต่อไปนี้ 

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526                                                   

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564                                  *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ.2562                                                          *การจัดทำ จัดเก็บข้อมูล บันทึกข้อมูลและระบบสารสนเทศเบื้องต้น                                            

*การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ                                                     

*แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                                          

*แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล  ชุดที่  1.                                                                 

*แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล  ชุดที่  2.                                                                       

*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.                                                                    

*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 4.                                                           

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.