ลดราคา!

คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมวิชาการเกษตร ปี 66

240.00 ฿280.00 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมวิชาการเกษตร ปี 66

รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)

จำนวนหน้า : 291 หน้า

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร                                                                                 

*พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561                                                          

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561                                                   

*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562            *ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563                                                                         

*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลังการรับเงินการจ่ายเงินการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563                                        

*พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560                                       

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                

*พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526                                                  

*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2560                      *ความรู้ด้านงบประมาณ                                                                                                

*หลักการบัญชีเบื้องต้น                                                                                                 

*ความรู้เกี่ยวกับบัญชี การเงิน                                                                                      

*การจัดทารายงานการเงินและวิเคราะห์งบการเงิน                                                             

*ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                                            

*แนวข้อสอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                        

*แนวข้อสอบการเงินและบัญชี ชุดที่ 1.                                                               

*แนวข้อสอบการเงินและบัญชี ชุดที่ 2.                                                                        

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์งาน                                                                              

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.