loader-image
ลดราคา!

คู่มือสอบภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 66 BB-289

280.00 ฿320.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 66 BB-289

รูปเล่ม :เข้าเล่มไสกาว
จำนวนหน้า : 426 หน้า
สารบัญ

วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล (30 คะแนน)                                        

*อุปมา – อุปไมย                                                                                                           

*อนุกรม                                                                                                                       

*การวิเคราะห์ข้อมูล                                                                                                       

*คณิตศาสตร์ทั่วไป                                                                                                       

*การหาค่าที่อยู่รหว่างกลางของคำ แบบจัดเข้าพวก  แบบไม่เข้าพวก                                    

*แบบสรุปความทางตรรกศาสตร์                                                                                      

*เงื่อนไขภาษา                                                                                                               

*เงื่อนไขสัญลักษณ์                                                                                                        

*มิติสัมพันธ์ เชาว์ปัญญา                                                                                            

วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (คะแนน 30  คะแนน)                                                    

*เจาะข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ในส่วนที่เกี่ยวกับการสอบท้องถิ่น          

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และทีแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8           

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 2552       

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 14 พ.ศ.  2562                           

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562                                *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 2562  

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549                                                                  

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                

*เจาะข้อสอบพระราชกฎษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562             *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558       

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ ชุดที่ 2           

*เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และทีแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564                            วิชาภาษาไทย (คะแนน 20 คะแนน)

*เจาะข้อสอบการสะกดคำ / การใช้คำที่ไม่ถูกต้อง/การใช้คำราชาศัพท์/การเติมคำลงในช่องว่าง        

*เจาะข้อสอบการทำความเข้าใจบทความ                                                                                   

*หลักการทำข้อสอบตีความ/การเรียงลำดับข้อความ พร้อมเจาะข้อสอบ                                   

วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนน 20 คะแนน)

*สรุปหลักไวยากรณ์ที่น่าออกสอบ และเจาะข้อสอบ                                                           

*เจาะข้อสอบการสนทนา Conversation                                                                               

*เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1                                                                                          

*เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2                                                                                           

*เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3                                                                                   

*เจาะข้อสอบการอ่านเนื้อเรื่อง                                                                                        

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.