ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
ลดราคา!

เจาะข้อสอบรวมกฎหมายท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 66 BB-288

259.00 ฿299.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

เจาะข้อสอบรวมกฎหมายท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 66 BB-288

รูปเล่ม :เข้าเล่มไสกาว
จำนวนหน้า : 360 หน้า
สารบัญ

*เจาะข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2564  

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และทีแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8           

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 2552        

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 14 พ.ศ.  2562                         

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562                                *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 32562 

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549                                                                 

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม            

*เจาะข้อสอบพระราชกฎษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562              *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558     

*เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และทีแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564                            

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.