คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)

240.00 ฿280.00 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

ประกอบด้วย
ความรู้เกี่ยวกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
การสื่อสารข้อมูล
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 2564
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564
แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขถึงฉบับที่ 3 2562
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562
แนวข้อสอบเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูล2 ชุด
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.