ลดราคา!

คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมสรรพากร ปี 66 BB-306

240.00 ฿280.00 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมสรรพากร ปี 66 BB-306

รูปเล่ม :เข้าเล่มไสกาว
จำนวนหน้า : 287 หน้า
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร                                                                                      

*พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540                                                

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.2540                                

*พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562                                            

*แนวข้อสอบพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562                                   

*พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539                                        

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2562                                                          *พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539                                    

*แนวข้อสอบพ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ.ศ. 2539                         

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร                                                                

*ประมวลรัษฎากร                                                                                           

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร พ.ศ.2481 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 52 พ.ศ. 2562                                      *สรุปความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ข่าวสารด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศในปัจจุบัน                    *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ข่าวสารด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศในปัจจุบัน

*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา                                                              

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.