ลดราคา!

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมควบคุมมลพิษ ปี 66

240.00 ฿280.00 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมควบคุมมลพิษ ปี 66

รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)

จำนวนหน้า : 306 หน้า

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมควบคุมมลพิษ                                                                                    

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                   

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564                                  *พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540                                                              

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                               

*พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562                                                                 

*แนวข้อสอบพ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562                                                       

*ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                       

*แนวข้อสอบประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                              

*พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560                                         

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                 

*ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544                                                     

*แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                  *พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562                                                            

*แนวข้อสอบพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562                                                      

*พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ.2550                                                           

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ พ.ศ.2565                  

*พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546                         

*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ.2562                                                                          

*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)                                                  

*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป                                                                                

*การบริหารจัดการองค์กร                                                                                            

*ความรู้ด้านการประสานงาน                                                                                         

*การจัดทำรายงาน การติดตามงานและสรุปรายงาน                                                                

*แนวข้อสอบงานเลขานุการและการประสานงาน                                                               

*แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป                                                                                  

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                            

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.