ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
ลดราคา!

คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ปี 66 BB-309

250.00 ฿290.00 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ปี 66 BB-309

รูปเล่ม :เข้าเล่มไสกาว
จำนวนหน้า : 332 หน้า
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย                                                                   

*ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทย                                                                                   

*แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560                                                   

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ.2553                                                  *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                        *แนวข้อสอบพ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2562                                                            *แนวข้อสอบพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539                                         

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558            

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.2540                                               

*แนวข้อสอบพ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562                                                        

*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ.2562                                                                             

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560                                  

*แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560     

*แนวข้อสอบพ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561                                                           

*แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2563                                    

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2564                                    *พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.2565                                                

*นโยบายรัฐบาล พ.ศ.2566                                                                                          

*ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีสารสนเทศ การปกครองและการบริหารราชการ    *แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีสารสนเทศ การปกครองและการบริหารราชการ                                                                                     

*ความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)                                                           

*พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545                                                               

*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                                  

*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา                                                                         

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562          

*ความรู้เกี่ยวกับศูนย์ดำรงธรรม                                                                                      

*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                                        

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.