ลดราคา!

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 66

240.00 ฿280.00 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 66

รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)

จำนวนหน้า : 299 หน้า

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                                                               

*แนวข้อสอบความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล                                            

*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                                        

*พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2558                                                             

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558                                                    

*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547                                     

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2562                        *ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)                                                                

*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                   

*แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                  

*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (ฉบับย่อ)                                                   

*การวิเคราะห์นโยบายและแผน             

*การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์/กลยุทธ์                                                                            

*การวางแผน                                                                                                       

*การจัดทำแผนงานและโครงการ                                                                                      

*การบริหารแผนงานและโครงการ                                                                                   

*การติดตามและประเมินผล                                                                                           

*ความรู้ด้านงบประมาณและการวิเคราะห์งบประมาณ                                                            

*การบริหารแผนปฏิบัติราชการ                                                                                       

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันด้านเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม                           

*แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                         

*แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                           

*แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                             

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                          

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.