loader-image
ลดราคา!

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) ปี 66 BB-314

240.00 ฿280.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) ปี 66 BB-314

รูปเล่ม :เข้าเล่มไสกาว
จำนวนหน้า : 304 หน้า
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ                                                     

*แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560                                                

*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (ฉบับย่อ)                                                    

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                    *แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                          *แนวข้อสอบพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  2540                                            

*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                           

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                      *แนวข้อสอบพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539                                     

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562                                                        

*พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565                                                  

*พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2562                                                

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีสารสนเทศ การปกครอง การบริหาราชการและนโยบายรัฐบาล                                                                  

*ความรู้เกี่ยวกับระบบราชการ 4.0                                                                                   

*มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง                                                                                          

*ความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)                                                                

*นโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ.2566 – 2580)                

*แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ.2566 – 2570)              

*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน                                                           

*การวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                          

*การจัดทำแผนงาน โครงการ                                                                                          

*การบริหารแผนงานและโครงการ                                                                                    

*การวิเคราะห์และการติดตามประเมินผลโครงการและการปฏิบัติงาน                                           

*ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580                                                                                

*แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                 

*แผนปฏิรูปประเทศ                                                                                                

*(ร่าง)นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2566 – 2570)                          

*การบริหารราชการและงบประมาณ                                                                                 

*การบริหารจัดการภาครัฐ                                                                                            

*การพัฒนาระบบราชการ                                                                                               

*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                       

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.