ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
ลดราคา!

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 66

240.00 ฿280.00 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 66

รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)

จำนวนหน้า : 314 หน้า

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                                         

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553       

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 20 พ.ศ. 2564                                                      *แนวข้อสอบพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                           

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                               

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564                              *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ พ.ศ. 2552                    

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562      

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. 2554                            

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ พ.ศ.2564                                     

*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553                       

*แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2564 – 2570                                          

*ความรู้เกี่ยวกับการงบประมาณ                                                                                 

*ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์สาธารณภัย การบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยและของโลก       

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจและสังคม                                                 

*แนวข้อสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ                                                                            

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550                                             

*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562   

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560                                                                        

*แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                  *นโยบายรัฐบาล พ.ศ.2566                                                                                              

*ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 (ฉบับย่อ)                                                                  

*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                  

*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (ฉบับย่อ)                                                    

*ความรู้เกี่ยวกับระบบงานสารบรรณ                                                                                 

*ความรู้เกี่ยวกับการจัดระบบข้อมูลและเอกสาร                                                                      

*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการสำนักงาน                                                                          

*ความรู้เกี่ยวกับงานพระราชพิธี งานรัฐพิธีและงานพิธีของทางราชการ                                          

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงาน                                 

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.