ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
ลดราคา!

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปี 66

230.00 ฿270.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปี 66

รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)

จำนวนหน้า : 286 หน้า

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์                           

*แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) ของสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์                    *พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551                                                             

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                          *พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546                         

*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562                                                               

*พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565                                                 

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565                                          

*ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 (ฉบับย่อ)                                                                    

*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                     

*ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ                                                                             

*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                           

*ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                                           

*การบริหารผลการปฏิบัติงาน                                                                                          

*การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในยุคดิจิทัล                                                                              

*บทบาทการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์                                                                      

*ความรู้เกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ                                           

*การวิเคราะห์งาน การกำหนดตำแหน่งและการวางแผนอัตรากำลัง                                               

*ความรู้เกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ                                                                                  

*แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                                               

*แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                                         

*แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                                        

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง                                        

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                             

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.