ลดราคา!

คู่มือเตรียมสอบปลัดอำเภอ กรมการปกครอง ปี 2566 – 2567 BB-385

332.00 ฿390.00 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือเตรียมสอบปลัดอำเภอ กรมการปกครอง ปี 2566 – 2567 BB-385
รูปเล่ม :เข้าเล่มไสกาว
จำนวนหน้า : 486 หน้า
สารบัญ
*ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (60 คะแนน)
*ความรู้ด้านวิชาการเมือง การปกครอง และการบริหารราชการ
*วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจของกรมการปกครองและกระทรวงมหาดไทย

*ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ การติดตามและประเมินผล การบริหารเชิงกลยุทธ์ เทคนิคและเครื่องมือทางการบริหาร การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ และการบริหารจัดการ
*ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580
*แผนการปฏิรูปประเทศ
*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13
*แผนพัฒนาอำเภอและการประสานแผนพัฒนาพื้นที่ กรมการปกครอง
*รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
*พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553
*พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
*พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
*พ.ร.บ. รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
*พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540
*พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
*พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
*พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
*พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ.2546
*พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
*พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
*พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564

*ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
*ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
*กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
*กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
*กฎหมายอาญา
*กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
*ความรู้ที่ใช้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (120 คะแนน)
*ความรู้เกี่ยวกับการปกครองท้องที่ ได้แก่ การบริหารงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบลและคณะกรรมการหมู่บ้าน งานสนับสนุนการเลือกตั้ง การบริหารจัดการแนวเขตการปกครองและที่สาธารณะประโยชน์ และงานการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
*พ.ร.บ. งานทะเบียนราษฎร และการแก้ไขสัญชาติ
*พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551
*พ.ร.บ.บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526
*พ.ร.บ. ชื่อบุคคล พ.ศ. 2505 และ พ.ร.บ. คำนำหน้านามหญิง พ.ศ. 2551
*พ.ร.บ. งานทะเบียนครอบครัว
*พ.ร.บ. สัตว์พาหนะ
*สุสานและฌาปนสถาน /ศาลเจ้า
*งานทะเบียนนิติกรรม /งานพินัยกรรม
*พ.ร.บ. อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 376
*พ.ร.บ. การพนัน พ.ศ. 2478
*พ.ร.บ. ควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ. 2487
*พ.ร.บ. ควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ. 2474
*พ.ร.บ. โรงรับจำนำ พ.ศ. 2505
*พ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ. 2547
*พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ. 2509 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
*งานมูลนิธิ /สมาคม
*การสืบสวนสอบสวนทางคดีอาญา
*งานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ
*การไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาททางแพ่งและทางอาญา
*การชันสูตรพลิกศพในบทบาทของฝ่ายปกครอง
*พ.ร.บ.การทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558
*สาระสำคัญกฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพินัย
*ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงภายใน ได้แก่ งานกิจการมวลชน งานจัดระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง งานชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน งานการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและการชุมนุมสาธารณะ งานกิจการชายแดนและผู้อพยพ งานกิจการชนกลุ่มน้อย งานการข่าวและงานการบริหารองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์
*ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายในหน้าที่ของกรมการปกครอง เช่น งานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด งานจัดระเบียบสังคม งานติดตามและเฝ้าระวังผู้มีอิทธิพล งานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ *ความรู้เกี่ยวกับกิจการกองอาสารักษาดินแดน และ พ.ร.บ.วินัยกองอาสารักษาดินแดน
*ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency) ได้แก่ ไวยากรณ์ (Grammar), คำศัพท์ (Vocabulary) และการอ่านทำความเข้าใจ (Reading Comprehension) 

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.