ลดราคา!

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ปี 66

238.00 ฿280.00 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ปี 66
รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
จำนวนหน้า : 310 หน้า
สารบัญ (ทางร้านจัดทำออกมาแต่แนวแบบปรนัยนะคะ)
*ความรู้เกี่ยวกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม
*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

*พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562

*พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
*ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 (ฉบับย่อ)
*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ
*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (ฉบับย่อ)
*การวิเคราะห์นโยบายและแผน
*การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ
*การจัดทำแผนงาน/โครงการ
*การบริหารแผนงานและโครงการ
*การวิเคราะห์โครงการ
*การวางแผนเชิงกลยุทธ์
*ความรู้ด้านงบประมาณ
*การติดตามและประเมินผล
*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
*การประสานงาน
*แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.
*แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.