ลดราคา!

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ปี 66

247.00 ฿290.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ปี 66
รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
จำนวนหน้า : 337 หน้า
สารบัญ
• ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป
*แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
*แนวข้อสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทย
*ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง
• ภาค ข ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564

*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562

*พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
++ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่ใช้เกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล
*ว 117/2540 เรื่อง ระบบเปิดในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ
*แนวปฏิบัติการเลื่อนขั้นเงินเดือน 2551
*ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2551
*ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
*แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล 

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.