ลดราคา!

เจาะข้อสอบเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่น ๆ) กรมราชทัณฑ์ ปี 2566 BB-386

238.00 ฿280.00 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

เจาะข้อสอบเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่น ๆ) กรมราชทัณฑ์ ปี 2566 BB-386
รูปเล่ม :เข้าเล่มไสกาว
จำนวนหน้า : 280 หน้า
สารบัญ
*เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553

*เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562
*เจาะข้อสอบพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539
*เจาะข้อสอบหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
*เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
*เจาะข้อสอบข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2537
*เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (เฉพาะหมวด 6 หมวด 7 หมวด 8 หมวด 9 และหมวด10)

*เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560
*เจาะข้อสอบกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560
*เจาะข้อสอบกฎกระทรวงการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำพ.ศ. 2563
*เจาะข้อสอบกฎกระทรวงกำหนดทรัพย์สินของผู้ต้องขังเป็นสิ่งของที่อนุญาตหรือไม่อนุญาตให้เก็บรักษาไว้ในเรือนจำ

*เจาะข้อสอบกฎกระทรวงกำหนดประเภท ชนิด และขนาดของเครื่องพันธนาการที่ใช้แก่ผู้ต้องขัง พ.ศ. 2563

*เจาะข้อสอบกฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความใน มาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์
*เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติ วินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ พ.ศ. 2482
*เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 ชุดที่ 1.

*เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 ชุดที่ 2.

*เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์
*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุมและปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
*เจาะข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุมและปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง 

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.