ลดราคา!

คู่มือสอบนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี 66

238.00 ฿280.00 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี 66
รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
จำนวนหน้า : 314 หน้า
สารบัญ
• วิชาที่ 1 ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน (100 คะแนน)
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
*ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ
*แนวข้อสอบ รธน. พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ. 2564
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
*แนวข้อสอบประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564
*ความรู้เกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติ
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง ศีลธรรมและประชาธิปไตย
*ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 (ฉบับย่อ)
*นโยบายรัฐบาล
*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566 – 2570)
• วิชาที่ 2 ทดสอบความรู้ความสามารถที่เกี่ยวกับงานในตำแหน่ง (100 คะแนน)
*พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4. พ.ศ.2562
*แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579
*แนวข้อสอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579
*การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติ และแนวโน้มการจัดการศึกษา
*หลักสูตร
*การจัดการศึกษาหลักสูตร และสื่อการเรียนการสอน
*เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
*การวัดผล การติดตามและประเมินผลทางการศึกษา
*การจัดประชุมอบรมสัมมนาและการเผยแพร่การศึกษา
*แนวข้อสอบความรู้ด้านการแนะแนว
*แนวข้อสอบหลักสูตรการสอน
*แนวข้อสอบการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
*แนวข้อสอบสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.