ลดราคา!

คู่มือสอบนายช่างโยธาปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี 66

238.00 ฿280.00 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบนายช่างโยธาปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี 66
รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
จำนวนหน้า : 326 หน้า
สารบัญ
• วิชาที่ 1 ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน (100 คะแนน)
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
*ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ
*แนวข้อสอบ รธน. พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ. 2564
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
*แนวข้อสอบประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564
*ความรู้เกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติ
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง ศีลธรรมและประชาธิปไตย
*ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 (ฉบับย่อ)
*นโยบายรัฐบาล
*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566 – 2570)
• วิชาที่ 2 ทดสอบความรู้ความสามารถที่เกี่ยวกับงานในตำแหน่ง (100 คะแนน)
*ความรู้เกี่ยวกับการทดสอบวัสดุ
*ความรู้ด้านคอนกรีตเทคโนโลยี
*การออกแบบและคำนวณโครงสร้างเบื้องต้น
*ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจและการเขียนแบบ
*การบริหารจัดการงานก่อสร้าง
*การประมาณราคาค่าก่อสร้าง
*ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง
*ความรู้ด้านการสำรวจงานก่อสร้างอาคาร
*งานอำนวยความปลอดภัยในการก่อสร้าง
*แนวข้อสอบการสำรวจ
*แนวข้อสอบงานเขียนแบบออกแบบ
*แนวข้อสอบการบริหารจัดการงานก่อสร้าง
*รวมแนวข้อสอบนายช่างโยธา
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.