ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
ลดราคา!

คู่มือสอบภาค ก. ก.พ. (ระดับอนุปริญญา) ปี 67 BB-398

255.00 ฿299.00 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบภาค ก. ก.พ. (ระดับอนุปริญญา) ปี 67 BB-398
รูปเล่ม :เข้าเล่มไสกาว
จำนวนหน้า : 393 หน้า
สารบัญ
• วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ด้านการคิดคำนวณและด้านเหตุผล
*แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไป
*แนวข้อสอบอนุกรม
*แนวข้อสอบเงื่อนไขภาษา
*แนวข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์
*แนวข้อสอบวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง
*แนวข้อสอบสรุปเหตุผล
*แนวข้อสอบการเปรียบเทียบปริมาณข้อมูล
*แนวข้อสอบอุปมาอุปไมย
• วิชาภาษาไทย ด้านความเข้าใจภาษาและด้านการใช้ภาษา
*แนวข้อสอบการอ่านบทความและทำความเข้าใจกับบทความ
*แนวข้อสอบการสรุปความและการตีความจากบทความ
*แนวข้อสอบการเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา
*แนวข้อสอบการเรียงข้อความ (การเรียงลำดับข้อความ)
*แนวข้อสอบการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ (การเติมคำลงในช่องว่าง)
• วิชาภาษาอังกฤษ
*แนวข้อสอบภาคโครงสร้างหลักไวยากรณ์ (Structure)
*แนวข้อสอบภาคบทสนทนาภาษาอังกฤษ (Conversation)
*แนวข้อสอบภาคคำศัพท์ (Vocabulary)
*แนวข้อสอบความเข้าใจในการอ่านบทความ (Reading Passages)
• วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553

*พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562

*พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2562

*พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
*แนวข้อสอบประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564
*หน้าที่และความรับผิดชอบในการปฎิบัติหน้าที่ราชการ
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 

*ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 ในส่วนของความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ พร้อมตัวอย่างข้อสอบ

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.