ลดราคา!

คู่มือสอบพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด ปี 67

238.00 ฿280.00 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด ปี 67
รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
จำนวนหน้า : 311 หน้า
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมการปกครอง
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ

*แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564

*แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 12 พ.ศ.2552

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2562
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2554
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2551

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.จดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2478 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2533
*แนวข้อสอบทะเบียนพินัยกรรม
*แนวข้อสอบทะเบียนมูลนิธิ
*แนวข้อสอบทะเบียนสมาคม
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ.2497 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
*ความรู้เกี่ยวกับการอำนวยความเป็นธรรมของฝ่ายปกครอง
*ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน
*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (ฉบับย่อ)
*การวิเคราะห์ข้อมูลและการวางแผนโครงการ
*การจัดทำแผนปฏิบัติการ
*การติดตามประเมินผล
*การวิเคราะห์นโยบาย
*การบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์
*การจัดทำแผนเชิงกลยุทธ์
*การบริหารทรัพยากรมนุษย์
*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กร
*ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ
*แนวข้อสอบการบริหารทรัพยากรมนุษย์
*แนวข้อสอบการบริหารจัดการองค์กร
*แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน
*แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.