ลดราคา!

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปี 67

247.00 ฿290.00 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปี 67
รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
จำนวนหน้า : 327 หน้า
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
*แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
*แนวข้อสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทย
*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
*ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา
*แนวข้อสอบความรู้ด้านพระพุทธศาสนา
*แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป
++กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย
*พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ.2540
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4. พ.ศ.2562

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562

*ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ
*แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (ฉบับย่อ)
*การวิเคราะห์นโยบายและแผน
*การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ
*การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์/กลยุทธ์
*การวางแผน
*การจัดทำแผนงานและโครงการ
*การบริหารแผนงานและโครงการ
*การติดตามและประเมินผล
*ความรู้ด้านงบประมาณและการวิเคราะห์งบประมาณ
*การบริหารแผนปฏิบัติราชการ
*ความรู้ด้านการประสานงาน
*แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.