ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
ลดราคา!

คู่มือสอบ ภาค ก กทม ปี 67

238.00 ฿280.00 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบ ภาค ก กทม ปี 67
รูปเล่ม :เข้าเล่มไสกาว
จำนวนหน้า : 316 หน้า
สารบัญ
• วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
*แนวข้อสอบวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ชุดที่ 1.
*แนวข้อสอบวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ชุดที่ 2.
*แนวข้อสอบวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ชุดที่ 3.
*แนวข้อสอบวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ชุดที่ 4.
*แนวข้อสอบวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ชุดที่ 5.
*แนวข้อสอบวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ชุดที่ 6.
*แนวข้อสอบวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ชุดที่ 7.
*แนวข้อสอบวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ชุดที่ 8.
• วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
*แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.
*แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.
*แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3.
*แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4.
• วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553

*พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562

*พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2562

*พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
*ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
*แนวข้อสอบประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564
*หน้าที่และความรับผิดชอบในการปฎิบัติหน้าที่ราชการ
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
*พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
*ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 ในส่วนของความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ พร้อมตัวอย่างข้อสอบ 

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.