ลดราคา!

คู่มือสอบนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปี 67

238.00 ฿280.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปี 67
รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
จำนวนหน้า : 303 หน้า
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
*พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565
*พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
*พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562

*พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ.2550
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.สถิติ พ.ศ. 2550
*ความรู้เกี่ยวกับสถิติเบื้องต้น
*ระเบียบวิธีการสำรวจทางสถิติ
*ความรู้เกี่ยวกับงานสถิติ
*การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและการแปลผลข้อมูล
*การสุ่มตัวอย่าง (Sampling)
*การวิจัยและสถิติ
*การใช้ประโยชน์ข้อมูลสถิติ
*การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การนำเสนอข้อมูล
*ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561 – 2580 (ฉบับย่อ)
*ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
*แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
*แนวข้อสอบสถิติ ชุดที่ 1.
*แนวข้อสอบสถิติ ชุดที่ 2.
*แนวข้อสอบสถิติ ชุดที่ 3.
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.