ลดราคา!

คู่มือสอบผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ปี 67

238.00 ฿280.00 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ปี 67
รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
จำนวนหน้า : 300 หน้า
สารบัญ
• ภาควิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
*แนวข้อสอบความสามารถทั่วไป
*แนวข้อสอบภาษาไทย
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5. พ.ศ. 2562

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ.2549
*แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
*ความรอบรู้ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมไทย
*แนวข้อสอบความรอบรู้ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมไทย
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 256

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
• ภาควิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
*ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
*แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2529
*ระเบียบกรมประชาสัมพันธ์ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2544
*ความรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
*สื่อสมัยใหม่กับงานประชาสัมพันธ์
*จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์
*ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
*แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์งาน 

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.