ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
ลดราคา!

คู่มือสอบครู กศน.ตำบล สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 67

238.00 ฿280.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบครู กศน.ตำบล สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 67
รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
จำนวนหน้า : 301 หน้า
สารบัญ
• ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (50 คะแนน)
*ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
*แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4. พ.ศ.2562

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

*พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.2566
*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564

*ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.)
*ความรู้เกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูป (Microsoft Office)
• ภาค ข ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (50 คะแนน)
*ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ครู กศน.ตำบล
*การจัดการศึกษาต่อเนื่อง 2561
*การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
*การประกันคุณภาพการศึกษา
*แนวข้อสอบการประกันคุณภาพการศึกษา
*การจัดทำแผนงาน/โครงการ แผนปฏิบัติการ
*แนวข้อสอบการจัดทำแผนงาน/โครงการ
*ความรู้ด้านสื่อการเรียนการสอน
*เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
*แนวข้อสอบสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
*ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
*ความรู้ด้านการติดตามและประเมินผลงานโครงการ
*กรอบคิดการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
*การจัดการศึกษาหลักสูตรและความรู้ความเข้าใจในการเรียนการสอน
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.