ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
ลดราคา!

คู่มือสอบครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนในสถาบันศึกษาปอเนาะ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสงขลา ปี 67

238.00 ฿280.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนในสถาบันศึกษาปอเนาะ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสงขลา ปี 67
รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
จำนวนหน้า : 303 หน้า
สารบัญ
• ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (50 คะแนน)
*ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
*แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4. พ.ศ.2562

*พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.2566
*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564

*ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.)
*ความรู้เกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
*ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 (ฉบับย่อ)
• ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (50 คะแนน)
*การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
*ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ การศึกษาเพื่อทักษะชีวิต การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
*ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
*การจัดทำแผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติการ
*บทบาทภารกิจของครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนประจำ ปอเนาะ
*การบริหารจัดการฐานฐานข้อมูลชุมชน การวิเคราะห์ชุมชน การจัดการเรียนรู้ การสื่อสาร และการประสานงานภาคีเครือข่าย

*วงจรบริหารงานคุณภาพ PDCA
*การศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
*กระบวนการจัดการเรียนรู้
*สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
*การพัฒนาหลักสูตร
*การศึกษาวิเคราะห์และวิจัยผลงานทางวิชาการ
*การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
*แนวข้อสอบสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
*แนวข้อสอบการจัดทำแผนงาน/โครงการ
*แนวข้อสอบการประกันคุณภาพการศึกษา
*แนวข้อสอบการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.