ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
ลดราคา!

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพังงา ปี 67

238.00 ฿280.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพังงา ปี 67
รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
จำนวนหน้า : 302 หน้า
สารบัญ
• ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (50 คะแนน)
*แนวข้อสอบรธน. พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ. 2564
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4. พ.ศ.2562
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

*พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.2566
*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

*ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554
*ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ.2554
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
*แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2561

*ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.)
*ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 (ฉบับย่อ)
*ความรู้เกี่ยวกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579
*แนวข้อสอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579
• ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (50 คะแนน)
*ความรู้เกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
*การวิเคราะห์นโยบายและแผน
*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (ฉบับย่อ)
*การจัดทำแผนงาน/โครงการ แผนปฏิบัติการ
*การบริหารแผนงานและโครงการ
*ความรู้ด้านงบประมาณ
*ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562
*แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562
*วงจรบริหารงานคุณภาพ PDCA
*แนวข้อสอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
*แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.