ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
ลดราคา!

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพัทลุง ปี 67

238.00 ฿280.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพัทลุง ปี 67
รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
จำนวนหน้า : 310 หน้า
สารบัญ
• ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (50 คะแนน)
*ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
*แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4. พ.ศ.2562
*พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.2566
*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564
*ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.)
*ความรู้เกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
*ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 (ฉบับย่อ)
• ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (50 คะแนน)
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูป
*การจัดทำฐานข้อมูล
*การจัดทำแผนงาน/โครงการ แผนปฏิบัติการ
*แนวข้อสอบการจัดทำแผนงาน/โครงการ
*การจัดการเครือข่าย การติดต่อสื่อสาร และการประสานงานเครือข่าย
*การจดบันทึกและสรุปรายงาน การจัดรายงานการประชุม
*การบริหารทรัพยากรบุคคล
*การบริหารอาคารสถานที่ การจัดระบบงาน
*ความรู้ด้านงานบริหารงบประมาณ
*แนวข้อสอบงานการเงินและบัญชี
*แนวข้อสอบงานพัสดุ
*แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.