ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
ลดราคา!

คู่มือสอบนายช่างโยธาปฏิบัติงาน สำนักงานศาลยุติธรรม ปี 67

247.00 ฿290.00 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนายช่างโยธาปฏิบัติงาน สำนักงานศาลยุติธรรม ปี 67
รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
จำนวนหน้า : 329 หน้า
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานศาลยุติธรรม
• ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ (60 คะแนน)
*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมพ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562

*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562
++ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
*ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีอาญา พ.ศ. 2560
*ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการคิดค้นผลงานด้านนวัตกรรมเพื่อใช้ในการบริหารคดีและการบริการของศาลยุติธรรม พ.ศ. 2562
*คำสั่งสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ 233/2561 เรื่อง มอบอำนาจในการดำเนินการทางวินัยแก่พนักงานราชการศาลยุติธรรม

++ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
*ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยพนักงานราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2550
*ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยพนักงานราชการศาลยุติธรรมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562
*ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2559
*ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2559 97
*ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้าง และพนักงานราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2557
*ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการจัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่งของข้าราชการศาลยุติธรรมพ.ศ. 2552

++ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของสำนักงานศาลยุติธรรม
*ข้อบังคับสำนักงานศาลยุติธรรมว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ สถาบันอนุญาโตตุลาการ
*ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าป่วยการและค่าใช้จ่ายของผู้ประนีประนอม พ.ศ.2556

*คำสั่งสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ 693/2563 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เรื่อง มอบอำนาจในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้าง
• ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน (140 คะแนน)
++ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในงานก่อสร้าง
*พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558
*พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. 2562
++ความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพวิศวกรรมโยธา สถาปัตยกรรม งานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และการประเมินราคา
*ความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรม
*ความรู้เกี่ยวกับหลักวิชาวิศวกรรมโยธา การบริหารงานก่อสร้าง
*ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจและการเขียนแบบ
*ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ
*ความรู้เกี่ยวกับการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
*จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม
*แนวข้อสอบการสำรวจ
*แนวข้อสอบการออกแบบ
*รวมแนวข้อสอบงานโยธา
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.