ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
ลดราคา!

คู่มือเตรียมสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก ก.พ. ระดับปริญญาตรี ปี 67 BC-37702

255.00 ฿299.00 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือเตรียมสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก ก.พ. ระดับปริญญาตรี ปี 67 BC-37702
รูปเล่ม :เข้าเล่มไสกาว
จำนวนหน้า : 351 หน้า
สารบัญ
•ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
*แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไป
*แนวข้อสอบอนุกรม
*แนวข้อสอบเงื่อนไขภาษา
*แนวข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์
*แนวข้อสอบการวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง
*แนวข้อสอบการสรุปและตีความจากบทความ
*แนวข้อสอบการเรียงลำดับข้อความ
*แนวข้อสอบการอ่านจับใจความสำคัญ
*แนวข้อสอบการอ่านและทำความเข้าใจกับข้อความ บทความ
•ภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
*แนวข้อสอบการอ่านบทความReading Comprehension
*แนวข้อสอบคำศัพท์ (Vocabulary)
*แนวข้อสอบโครงสร้าง (Structure) ไวยากรณ์ (Grammar)
*แนวข้อสอบการสนทนา (Conversation )
•ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8 พ.ศ.2553
*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8 พ.ศ.2553
*พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562
*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562

*พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2562
*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2562
*พระราขบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
*พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
*ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 (ภาค2 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ) 

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.