ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
ลดราคา!

คู่มือสอบนิติกร (พนักงานกองทุน) กรมการจัดหางาน ปี 67

238.00 ฿280.00 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนิติกร (พนักงานกองทุน) กรมการจัดหางาน ปี 67
รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
จำนวนหน้า : 318 หน้า
สารบัญ
• ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
*ความรู้เกี่ยวกับกรมการจัดหางาน
++ความรู้เกี่ยวกับกองทุน
*พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ.2558
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ.2558
*ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
*ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ ว่าด้วยการรับเงิน การใช้จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์ และการตรวจสอบภายในของกองทุนฯ พ.ศ.2560
*ข้อกำหนดคณะกรรมการกองทุนฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขของการใช้จ่ายเงินของกองทุนฯ พ.ศ.2560

++ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ.2553

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
*แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2564

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
*แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
• ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
*พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560
*แนวข้อสอบพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2562

*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา
*ความรู้เกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา
*ความรู้เกี่ยวกับงานความรับผิดทางละเมิดทางแพ่งและอาญา
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.