ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
ลดราคา!

คู่มือสอบนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กรมกิจการผู้สูงอายุ ปี 67

238.00 ฿280.00 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กรมกิจการผู้สูงอายุ ปี 67
รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
จำนวนหน้า : 314 หน้า
สารบัญ
• ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายพื้นฐานสำหรับประเภทวิชาการ ดังนี้
*ความรู้เกี่ยวกับกรมกิจการผู้สูงอายุ
*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

*พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562

*พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
*พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
*ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
*แนวข้อสอบประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564
• ความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกรม ดังนี้
*พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560
*พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
*ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนด้านผู้สูงอายุ
*ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ สวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุ
*แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
• ความรู้ความเข้าใจสำหรับการปฏิบัติงานตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ดังนี้
*พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ.2556
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556
*ข้อบังคับสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ.2562
*กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต พ.ศ.2559
++ความรู้ด้านสังคมสงเคราะห์และด้านการพัฒนาสังคม
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร 221
*ภารกิจและบทบาทหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์ใน 5 สำนัก
*เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยคนพิการ สิทธิของผู้ป่วย
*ใบประกอบวิชาชีพสภาวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556
*ความรู้เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ในระดับจุลภาค มหภาค จรรยาบรรณ และมาตรฐานวิชาชีพ
*การจัดการรายกรณี (Case Manager)
*การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์แก่ผู้รับบริการทุกกลุ่มเป้าหมาย การประสานงาน เครือข่ายช่วยเหลือสังคม การทำงานในเชิงสหวิชาชีพ

*แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.