ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
ลดราคา!

คู่มือสอบเจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน กรมเจ้าท่า ปี 67

238.00 ฿280.00 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบเจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน กรมเจ้าท่า ปี 67
รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
จำนวนหน้า : 317 หน้า
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมเจ้าท่า
*พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ.2456
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 18 พ.ศ. 2566

*พระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ.2481
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.เรือไทย พ.ศ. 2481 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ. 2550
*พระราชบัญญัติป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. 2522
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. 2522
++ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรมเจ้าท่า
*ระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการของเจ้าท่าเจ้าพนักงานออกใบอนุญาต และนายทะเบียนเรือ พ.ศ.2567
*ระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจดทะเบียนเรือไทยและใบอนุญาตใช้เรือสำหรับเรือประมง พ.ศ.2567 *กฎกระทรวงเครื่องหมายถาวรของเรือไทย พ.ศ.2565
*ระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยการพิจารณาความประพฤติของผู้ทำการในเรือ พ.ศ.2563
*ข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ.2553
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
*แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2564

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2562

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.