ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
ลดราคา!

คู่มือสอบผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ปี 67

238.00 ฿280.00 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ปี 67
รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
จำนวนหน้า : 285 หน้า
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
• ภาค ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (50 คะแนน) เนื้อหารายวิชาดังนี้
*แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.
*แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.
*พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562

*สรุปพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564

*ความรู้ความสามารถทั่วไป เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคมของประเทศไทย
• ภาค ข. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป (รหัส 20…)
(50 คะแนน) เนื้อหารายวิชาดังนี้
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
*แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2565 *การบริหารงบประมาณ
*การบริหารอาคารสถานที่ การจัดระบบงาน
*การจัดงานรัฐพิธีหรืองานราชพิธี
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป
*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)
*การบริหารจัดการองค์กร
*ความรู้ด้านการประสานงาน
*แนวข้อสอบจัดการงานทั่วไป
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.